Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven) Mu Online

Hướng dẫn ép Quạ Tinh (Dark Raven)


►Tạo Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Tái tạo linh hồn".

Nguyên liệu:

Dark Raven Spirit

 

 

Jewel of Bless Chaos Jewel of Soul Jewel of Creation Dark Raven
x1
x2 x1 x2 x1
 Tỷ lệ thành công cao nhất là 60%

CHÚ THÍCH:
- Chi phí Zen cho việc tạo ra Dark Raven là 1.000.000 Zen.
- Dark Raven Spirit (Linh hồn họa tinh) có thể rơi từ quái vật có cấp 102 trở đi.
- Nếu thành công sẽ nhận được Quạ Tinh.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ bị mất.

►Phục hồi máu Quạ Tinh

- Nói chuyện với Nhà huấn luyện thúLorencia (122,110).
- Chọn chức năng "Phục hồi mạng sống".
- Chọn loại thú muốn hồi máu.