Hướng dẫn các loại Gậy Summoner (Stick) trong game Mu Online

Giới thiệu các loại Gậy Summoner - Sticks

 

Hình ảnh Tên gậy Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật
Divine Stick of Archangel - - - Summoner
Mistery Stick 28 53 25 Summoner
Violent Wind Stick 42 67 25 Summoner
Book of Samut 52 77 - Summoner
Book of Neil 59 84 - Summoner
Red Wing Stick 59 84 25 Summoner
Book of Lagle 65 90 - Summoner
Ancient Stick 78 103 25 Summoner
Demonic Stick 100 125 30 Bloody Summoner
Rave Stick - - 30 Bloody Summoner
Storm Blitz Stick 110 - 30 Bloody Summoner
Eternal Wings Stick 147 - - Bloody Summoner
Summon Spirit Stick - - - Dimension Master
Bloodangel Stick - - 30 Dimension Master
Blessed Divine Stick of Archangel - - 30 Dimension Master
Darkangel Stick - - 30 Dimension Master
Holyangel Stick - - 40 Dimension Master